Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Zaakwaarneming (art. 6:198 BW)

Vereisten:

  1. behartigen van eens anders belang, en de bedoeling dit te doen (“willens en wetens”)
  2. aanwezigheid van een redelijke grond daartoe (voorkoming van bemoeizucht)
  3. ontbreken van bevoegdheid tot de belangenbehartiging uit rechtshandeling of uit een in de wet geregelde rechtsverhouding (bijv. voogdij, curatele)
Art. 6:198 BW:

Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.

Gevolgen van zaakwaarneming:

(1) Actie van belanghebbende tegen de zaakwaarnemer (art. 6:199 BW):

  • betrachten van zorg
  • voortzetten van de zaakwaarneming
  • afleggen van rekening en verantwoording
Art. 6:199 BW:

1. De zaakwaarnemer is verplicht bij de waarneming de nodige zorg te betrachten en, voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, de begonnen waarneming voort te zetten.

2. De zaakwaarnemer doet, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, aan de belanghebbende verantwoording van hetgeen hij heeft verricht. Heeft hij voor de belanghebbende gelden uitgegeven of ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

(2) Actie van zaakwaarnemer tegen belanghebbende (art. 6:200 en 6:201 BW), en wel voor zover de zaakwaarneming behoorlijk is:

  • betaling van schadevergoeding
  • onder omstandigheden: betaling van redelijk loon
  • vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakwaarnemer (de zaakwaarnemer is dan niet zélf gebonden)
Art. 6:200 BW:

1. De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als gevolg van de waarneming heeft geleden.

2. Heeft de zaakwaarnemer in de uitoefening van een beroep of bedrijf gehandeld, dan heeft hij, voor zover dit redelijk is, bovendien recht op een vergoeding voor zijn verrichtingen, met inachtneming van de prijzen die daarvoor ten tijde van de zaakwaarneming gewoonlijk werden berekend.
Art. 6:201 BW:

Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.