Wanprestatie

Zoals we zagen, houdt een verbintenis in dat er een schuld tegenover een vordering staat. Persoon A heeft een schuld aan persoon B, die een vordering op persoon A heeft (of andersom).

 

verbintenis vordering schuld

Bij een koopovereenkomst, bijvoorbeeld, ontstaan er twee verbintenissen over-en-weer. De koper is de koopprijs verschuldigd aan de verkoper (die dus een vordering heeft op de koper). En de verkoper is het product dat wordt verkocht, verschuldigd aan de koper (die dus een vordering heeft op de verkoper).

De verkoop van een auto leidt tot twee verbintenissen die beide moeten worden nagekomen: die tot het geven van de koopsom (betaling in letterlijke zin), en die tot het afleveren van de auto (betaling in juridische zin).

Door te “betalen” of “presteren” word je als debiteur van de desbetreffende verbintenis bevrijd. Elke verbintenis verplicht immers tot nakoming van die verbintenis, en als de verbintenis correct is nagekomen (omdat er is betaald of gepresteerd) eindigt daarmee het bestaan van de verbintenis. 

De koper die de koopprijs betaalt, wordt daarmee van zijn verbintenis bevrijd omdat hij die correct heeft nagekomen.

De verkoper die de auto levert, wordt daarmee eveneens van zijn verbintenis bevrijd omdat hij die correct heeft nagekomen.

Wanprestatie

Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat er niet correct wordt nagekomen. In dat geval spreken we van tekortkoming in de nakoming, ook wel wanprestatie genoemd.

Er wordt tekortgeschoten als de verbintenis niet volledig en inhoudelijk correct wordt nagekomen.

De verkoper die de auto niet levert, schiet tekort in de nakoming.

De koper die de koopsom niet betaalt, schiet tekort in de nakoming.

Maar ook de verkoper die weliswaar de overeengekomen Nissan Leaf levert maar zonder ingebouwde navigatie, schiet tekort.

Hetzelfde geldt voor de verkoper die € 9.650 in plaats van de overeengekomen € 9.990 betaalt.

In het geval van wanprestatie (tekortkoming in de nakoming) heeft de wederpartij in principe drie remedies:

  1. Nakoming vorderen
  2. De overeenkomst ontbinden
  3. Schadevergoeding vorderen

In de volgende secties gaan we nader in op deze drie remedies.