Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Vorderingen op grond van onrechtmatige daad

  • schadevergoeding (inclusief zgn. “herstel“; art. 6:103 BW)
Art. 6:103 BW:

Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochthans kan de rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. Wordt niet binnen redelijke termijn aan een zodanige uitspraak voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn bevoegdheid om schadevergoeding in geld te verlangen.
  • rectificatie van misleidende publicatie (art. 6:167 BW)
Art. 6:167 lid 1 BW:

1. Wanneer iemand krachtens deze titel jegens een ander aansprakelijk is ter zake van een onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicatie van gegevens van feitelijke aard, kan de rechter hem op vordering van die ander veroordelen tot openbaarmaking van een rectificatie op een door de rechter aan te geven wijze.

en bij reële dreiging van onrechtmatig handelen (dreiging van schade behoeft niet te worden aangetoond):

  • verbod of bevel (veelal met dwangsom; art. 3:296 BW)
Art. 3:296 lid 1 BW:

1. Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.
  • verklaring van recht (declaratoir; art. 3:302 BW)
Art. 3:302 BW:

Op vordering van een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon spreekt de rechter omtrent die rechtsverhouding een verklaring van recht uit.