Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Voorwaarden voor schadevergoeding bij tekortkoming

Voorwaarden voor het ontstaan van schadeplicht bij tekortkoming:

  1. tekortkoming
  2. toerekenbaarheid (dus geen overmacht)
  3. in sommige gevallen: verzuim
  4. schade
  5. causaal verband tussen tekortkoming en schade
Art. 6:74 lid 1 BW:

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

Verzuim

Tijdstip van het ontstaan van schadeplicht; de eis van verzuim:

Art. 6:74 lid 2 BW:

Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

Twee situaties:

  1. De nakoming is blijvend onmogelijk (met andere woorden: onherstelbaarheid van de tekortkoming).
    In dit geval ontstaat de schadeplicht rauwelijks (dat wil zeggen: buiten verzuim). Zie art. 6:74 lid 2 BW en HR Van der Gun/Farmex.
  2. De nakoming is niet blijvend onmogelijk (herstelbaarheid): voor het ontstaan van schadeplicht moet de debiteur in verzuim zijn.
schema verzuim bij schadevergoeding wegens tekortkoming