Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Verzuim en ingebrekestelling bij tekortkoming

Verzuim (art. 6:81 BW) is de periode van toerekenbare niet-nakoming (ook wel: vertraging).

Art. 6:81 BW:

De schuldenaar is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden en aan de eisen van de artikelen 82 en 83 is voldaan, behalve voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

Verzuim kan intreden met en zonder ingebrekestelling.

Ingebrekestelling

Veelal is voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling nodig (art. 6:82 BW). Ingebrekestellen wil zeggen: het schriftelijk sommeren tot nakoming onder het geven van een redelijke termijn daartoe.

Art. 6:82 lid 1 BW:

Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

Indien binnen de gestelde termijn de prestatie uitblijft, treedt na afloop daarvan het verzuim in.

Zie voor schriftelijke aansprakelijkstelling zónder termijn: art. 6:82 lid 2 BW.

Art. 6:82 lid 2 BW:

Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Direct verzuim zónder ingebrekestelling (art. 6:83 BW; niet limitatief!):

  • bij zgn. fatale termijn
  • bij het niet terstond nakomen van een schadevergoedingsverbintenis uit wanprestatie of onrechtmatige daad
  • bij mededeling waaruit is af te leiden dat zal worden tekortgeschoten.
Art. 6:83 BW:

Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.

b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;

c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

Zuivering van het verzuim:

De debiteur blijft tijdens het verzuim bevoegd tot nakomen. Weigeren van zuivering is mogelijk wanneer niet tevens schadevergoeding wordt aangeboden (art. 6:86 BW).

Art. 6:86 BW:

De schuldeiser kan een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming weigeren, zolang niet tevens betaling wordt aangeboden van de inmiddels tevens verschuldigd geworden schadevergoeding en van de kosten.

Voorwaarden voor schadevergoeding wegens tekortkoming (inclusief verzuim) samengevat

De voorwaarden voor schadevergoeding wegens tekortkoming inclusief verzuim schematisch samengevat:

schema verzuim en ingebrekestelling bij tekortkoming