Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Verkrijging van goederen onder algemene of bijzondere titel

Op grond van art. 3:80 kan men goederen verkrijgen onder algemene en onder bijzondere titel.

Art. 3:80 lid 1 BW:

Men kan goederen onder algemene en onder bijzondere titel verkrijgen.

Onder algemene titel:

Opvolging in een geheel vermogen of een evenredig deel daarvan (activa alsmede passiva). Opvolging onder algemene titel is steeds derivatief (afgeleid), d.w.z. men verkrijgt het goed met al zijn hoedanigheden van de voorganger, die daartoe medewerkt.

Gevallen: erfopvolging, boedelmenging, juridische fusie.

Art. 3:80 lid 2 BW:

Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2, door splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2, door de goedkeuring van een overdrachtsplan als bedoeld in de artikelen 3:159l, 3:159p en 3:159s van de Wet op het financieel toezicht, en door toepassing van een afwikkelingsinstrument als bedoeld in de artikel 3A:1, onderdelen a, b en c, van die wet.

Onder bijzondere titel:

Verkrijging van één goed of enkele bepaalde goederen (actieve vermogensbestanddelen).

Verkrijging onder bijzondere titel kan behalve derivatief (bijv. overdracht, verkrijging van een beperkt recht), ook originair zijn, hetgeen wil zeggen dat bij de verkrijger een nieuw recht ontstaat (bijv. bij natrekking; verjaring).

NB: bij de derivatieve verkrijging onder bijzondere titel gaan in het algemeen géén passiva mede-over (HR Blaauboer/Berlips).

Art. 3:80 lid 3 BW:

Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.