Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Verkrijging van bezit

Art. 3:112 BW onderscheidt drie wijzen van bezitsverkrijging:

Art. 3:112 BW:

Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel.

(1) Opvolging onder algemene titel

Opvolging onder algemene titel (art. 3:116 BW).

Art. 3:116 BW:

Hij die onder een algemene titel een ander opvolgt, volgt daarmede die ander op in diens bezit en houderschap, met alle hoedanigheden en gebreken daarvan.

(2) Inbezitneming (occupatie)

Inbezitneming (occupatie): het zich de feitelijke macht over een goed verschaffen (art. 3:113 BW). Bij zaken door het onder zich te nemen, bij rechten door de uitoefening ervan.

Art. 3:113 BW:

1. Men neemt een goed in bezit door zich daarover de feitelijke macht te verschaffen.

2. Wanneer een goed in het bezit van een ander is, zijn enkele op zichzelf staande machtsuitoefeningen voor een inbezitneming onvoldoende.

(3) Overdracht

Overdracht van het bezit door iemand die zélf bezitter is. Dit geschiedt door de verkrijger in staat te stellen de macht uit te oefenen die de vervreemder zélf over het goed kon uitoefenen (art. 3:114 BW).

Art. 3:114 BW:

Een bezitter draagt zijn bezit over door de verkrijger in staat te stellen die macht uit te oefenen, die hij zelf over het goed kon uitoefenen.