Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Soorten schadevergoeding

Vervangende schadevergoeding

Vervangende schadevergoeding (een vorm van nakoming; art. 6:87 BW): bij verzuim heeft de crediteur de bevoegdheid tot omzetting van de oorspronkelijke verbintenis in een verbintenis tot het betalen van een geldsom, en wel door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke omzettingsverklaring.

Art. 6:87 BW:

1. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, wordt de verbintenis omgezet in een tot vervangende schadevergoeding, wanneer de schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser hem schriftelijk mededeelt dat hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert.

2. Geen omzetting vindt plaats, die door de tekortkoming, gezien haar ondergeschikte betekenis, niet wordt gerechtvaardigd.

Aanvullende schadevergoeding

Aanvullende schadevergoeding: náást nakoming, ontbinding of vervangende schadevergoeding.

Verschijningsvormen van aanvullende schadevergoeding:

  • vertragingsschade (verzuim!, art. 6:85 BW)
Art. 6:85 BW:

Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schuldenaar slechts verplicht over de tijd waarin hij in verzuim is geweest.
  • gevolgschade (in het overige vermogen; veelal onherstelbaar, dus rauwelijks te vorderen).
aanvullende schadvergoeding vertragingsschade gevolgschade vervangende schadevergoeding
Schema vervangende en aanvullende schadevergoeding

Contractueel gefixeerde schade: boetebeding

Contractueel gefixeerde schade: boetebeding, art. 6:91 BW.

Art. 6:91 BW:

Als boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan.

Wettelijk gefixeerde schade: wettelijke rente

Wettelijk gefixeerde schade: wettelijke rente (ook wel genoemd: moratoire interessen): art. 6:119 en 6:119a BW.

Art. 6:119 lid 1 BW:

1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.
Art. 6:119a lid 1 BW:

1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval van een handelsovereenkomst in de wettelijke rente van die som met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan. Onder handelsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.

Matiging van schadeplicht

Matiging is geregeld in art. 6:109 BW (en is van dwingend recht!).

De rechter heeft de discretionaire bevoegdheid om de schadeplicht te matigen gezien de omstandigheden, zoals:

  • de aard van de aansprakelijkheid
  • draagkracht
  • de rechtsverhouding tussen partijen,

een en ander als volledige schadevergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, echter niet tot het beneden het verzekerd c.q. verplicht te verzekeren bedrag.

Verjaring van de rechtsvordering tot schadevergoeding (art. 3:310 BW)

Na 5 jaar na het bekend worden van zowel de aansprakelijke persoon als de schade. In ieder geval na 20 jaar van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Zie de leden 2 t/m 5 van art. 3:310 BW voor afwijkende termijnen.

Art. 3:310 lid 1 BW:

Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.