Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Risicoaansprakelijkheid voor bezitters van roerende zaken (art. 6:173 BW)

Vereisten:

  1. De roerende zaak voldoet niet aan de eisen die men daaraan mag stellen.
  2. Dientengevolge levert de zaak een bijzonder gevaar op voor personen of zaken.
    (bijzonder gevaar: niet ontstaan uit de zaak zelf, maar uit het gebrek.)
  3. Bekendheid in de kring waartoe de aansprakelijke behoort met de omstandigheid dat het bijzondere gevaar bestaat indien de zaak niet aan de eisen voldoet.

De tenzij-clausule (ook wel: de “tenzij-tournure”): de risicoaansprakelijkheid van de bezitter ontbreekt indien, gesteld dat hij het gevaar ten tijde van het ontstaan daarvan had gekend, zijn aansprakelijkheid op grond van afdeling 6.3.1 (dus: schuldaansprakelijkheid) zou hebben ontbroken.

Art. 6:173 BW is niet van toepassing ten aanzien van dieren, motorrijtuigen (zie art. 185 WVW), schepen, luchtvaartuigen (boek 8 BW) en indien de regeling van de productaansprakelijkheid van toepassing is op de gebrekkige roerende zaak (met een enkele uitzondering: zie art. 6:173 lid 2 en 3, en zie ook verderop in deze e-learning).

Bij bedrijfsmatig gebruik geldt een bijzondere regeling: zie ook verderop in deze e-learning.

Art. 6:173 BW:

1. De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend.

2. Indien de zaak niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen voldoet wegens een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3, bestaat geen aansprakelijkheid op grond van het vorige lid voor schade als in die afdeling bedoeld, tenzij

a. alle omstandigheden in aanmerking genomen, aannemelijk is dat het gebrek niet bestond op het tijdstip waarop het produkt in het verkeer is gebracht of dat het gebrek op een later tijdstip is ontstaan; of

b. het betreft zaakschade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 van titel 3 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise.

3. De vorige leden zijn niet van toepassing op dieren, schepen en luchtvaartuigen.