Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Relativiteitsbeginsel (art. 6:163 BW)

HR in het Vonk-arrest:

De geschonden norm moet strekken tot bescherming van het geschade belang.

Hieraan zal onder meer niet zijn voldaan, als de norm een publiekrechtelijke instructienorm betreft, of met name wanneer de norm niet beoogt de benadeelde te beschermen (met andere woorden: de daad is niet onrechtmatig jegens deze benadeelde).

Het probleem van relativiteit speelt met name een rol wanneer de onrechtmatigheid is gelegen in de schending van een wettelijke plicht. Daarom kan het zaak zijn om in zo’n geval óók de eventuele onbetamelijkheid te beargumenteren.

(HR Tilburgse tandartsen; de zgn. correctie Langemeijer)

Art. 6:163 BW:

Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.