Rechtshandelingen

Definitie van rechtshandeling

De wetgever heeft het begrip rechtshandeling in art. 3:33 BW als volgt omschreven:

Een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Zo bekeken, bestaat een rechtshandeling dus uit twee elementen:

  1. wil, en
  2. verklaring.
wil verklaring rechtshandeling

Het is in feite wel begrijpelijk dat de wetgever aan iemands wil pas rechtsgevolgen verbindt wanneer deze zich op de een of andere manier heeft geopenbaard: door iets mondeling te zeggen, of door iets schriftelijk te verklaren. Maar bijvoorbeeld ook door je hand op te steken op een veiling, of door op een knop te drukken op marktplaats.nl. 

In de wet is geregeld (in art. 3:37 lid 1 BW) dat verklaringen en mededelingen in iedere gewenste vorm kunnen geschieden. Ze kunnen ook in een gedraging besloten liggen (je hand opsteken; op akkoord klikken; etc.). In lid 3 van datzelfde artikel is aangegeven dat een verklaring, om de gewenste werking te kunnen hebben, de wederpartij moet hebben bereikt. Ook dat is logisch. Immers: als je de verklaring niet hebt ontvangen, heb je er dus geen kennis van kunnen nemen.

Meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen

Rechshandelingen kunnen worden onderscheiden in meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen.

rechtshandelingen meerzijdig eenzijdig

Er is sprake van een meerzijdige rechtshandeling wanneer het handelen van twee of meer personen vereist is om het rechtsgevolg te doen intreden. In het boven gegeven voorbeeld van De Vries is zowel het handelen van de winkelier als dat van De Vries vereist om de overeenkomst tot stand te brengen; zolang verkoper en koper het niet met elkaar eens worden, komt er uiteraard geen overeenkomst tot stand, en ook moeten zij samen de leveringshandeling tot stand brengen. Een overeenkomst is dus steeds een meerzijdige rechtshandeling.

Daarnaast bestaan er éénzijdige rechtshandelingen, waarbij het handelen van één persoon voldoende is om het rechtsgevolg te doen intreden. Bijvoorbeeld: de opzegging van een dienstbetrekking, of het opzeggen van de huur.