Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid betreft een vorm van risicoaansprakelijkheid. Het is geregeld in afdeling 6.3.3 BW (art. 6:185 BW e.v.).

Hoofdregel: de producent is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product.

Producent: zeer ruim begrip, onder meer fabrikanten van eindproducten, grondstoffen, onderdelen, alsmede degene die zich publiekelijk als producent presenteert door het aanbrengen van zijn naam, merk e.d. op het product (“huismerken”).

Schade: schade aan personen (dood, lichamelijk letsel, ook ideële schade bij letsel); aan zaken die tot de privésfeer behoren en voor zover de schade het franchisebedrag van € 500 overstijgt.
NB: alléén gevolgschade, niet de schade aan het gebrekkige product zelf.

Gebrek: het product biedt niet de veiligheid die men daarvan mag verwachten.

Product: roerende zaken (met uitzondering van onbewerkte producten van landbouw etc.) en elektriciteit.

Geen aansprakelijkheid van de producent is er onder meer in de volgende omstandigheden:

  1. Een ander heeft het product in het verkeer gebracht
  2. Het gebrek is pas ná het in het verkeer brengen ontstaan
  3. Het betreft niet beroeps- of bedrijfsmatige productie
  4. Het gebrek hangt samen met dwingende overheidsvoorschriften
  5. Het betreft het zgn. ontwikkelingsrisico (dat wil zeggen: naar de stand van de kennis was het onmogelijk om ten tijde van het in het verkeer brengen het bestaan van het gebrek te kennen).

De gehele regeling is van dwingendrechtelijke aard. Eventuele andere rechten van een benadeelde blijven onverlet.

De begrippen medeschuld en eigen schuld kunnen op de regeling onverkort worden toegepast.

Art. 6:185 BW:

1. De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:

a. hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;

c. het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

f. wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.

2. De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.

3. De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.