Petitum

We leggen hier uit, aan de hand van een concrete tentamenvraag van de major burgerlijk recht, hoe je een petitum schrijft overeenkomstig de CPO-tentamennormen. NB: zoals blijkt uit het antwoordmodel bij de onderstaande vraag (afkomstig uit het tentamen van 26 november 2015) word je geacht om ook even kort op de rechtsgrond in te gaan in het petitum.

Casus (open vraag 2 d.d. 26 november 2015)

Meijer en Petersen zijn buren. Zij wonen in belendende panden aan het Rapenburg in het historische centrum van Leiden. De panden worden gescheiden door een smalle brandgang die aan Meijer in eigendom toebehoort. De brandgang is door Petersen en zijn rechtsvoorganger steeds gebruikt om op het plaatsje achter het huis te komen. De verhouding tussen beide buren is niet innig, maar ook niet slecht. Dat verandert op het moment dat Petersen aan Meijer zijn plannen kenbaar maakt om zijn huis met twee verdiepingen ‘op te toppen’. Meijer en diens echtgenote met wie hij de woning bewoont, zijn zeer verontwaardigd door de reeds uitgewerkte plannen, waarvan zij menen dat deze ernstig afbreuk doen aan de lichtinval op hun dakterras aan de achterzijde en die bovendien zullen leiden tot een beklemmende sfeer door ernstige ‘verkokering’. Zij zijn ook bijzonder geërgerd door het feit dat hun niets is gevraagd.

Via zijn rechtsbijstandsverzekering komt Meijer bij u. Hij verzoekt u een stokje voor de uitvoering van de plannen van Petersen te steken. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning verleend binnen een week of drie na het verzoek aan u om rechtsbijstand. Meijer wil ook een einde maken aan het gebruik door Petersen van ‘zijn brandgang’ door het stallen van fietsen; “dat moest ook maar eens afgelopen zijn”.

U hebt even de tijd genomen om de bouwplannen van Petersen te bestuderen. Wat betreft de mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen de af te geven omgevingsvergunning heeft u Meijer verwezen naar een kantoorgenoot die zich bezighoudt met bestuursrecht. Die laat echter weten dat bezwaar en beroep vrijwel kansloos is, omdat het bestemmingsplan de opbouw toestaat. U hebt zich inmiddels een mening gevormd over de haalbaarheid van de bezwaren vanuit een civielrechtelijk oogpunt. U acht Meijer bepaald niet kansloos om de uitvoering tegen te houden; u acht het in elk geval realistisch om door het nemen van juridische maatregelen aanpassingen van de plannen te bewerkstelligen. U stelt daarom namens Meijer een vordering in rechte in.

Wat voor vordering stelt u op basis van uw inschatting van de situatie in? Formuleer op zakelijke wijze het petitum met alle daarin noodzakelijke elementen om het belang van Meijer zo goed mogelijk te dienen.

Antwoordmodel

U stelt een vordering in tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening in de vorm van een verbod tot het uitvoeren van de plannen op straffe van een dwangsom. Bij de beoordeling van het door u opgestelde petitum wordt gelet op zowel de inhoud als de vorm. Wat betreft de inhoud moet het petitum de noodzakelijke elementen hebben die voor een vordering in rechte van belang zijn. Uw petitum moet bevatten dat u vordert, uitvoerbaar bij voorraad, dat de voorzieningenrechter Petersen op straffe van een dwangsom verbiedt de verbouwplannen uit te voeren, op grond van door de uitvoering van de plannen te verwachten onrechtmatige hinder. U neemt in uw petitum een bedrag per dag aan dwangsom op dat reëel (i.e. geen € 10,- per dag maar ook geen € 100.000,- per dag) en geeft een reëel maximum aan. Verder vraagt u veroordeling in de kosten van het geding (evt. met veroordeling in de nakosten wat op zich correct is, maar geen halszaak). Uw petitum moet duidelijk zijn en mag geen onjuiste of onzinnige dingen bevatten. Dat wordt aangerekend in de beoordeling.

Analyse

Je petitum moet, blijkens bovenstaand antwoordmodel, in ieder geval de volgende elementen bevatten:

  • MITSDIEN: het Uw rechtbank (of bijv.: U edelachtbare voorzieningenrechter) moge behagen om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad gedaagde te veroordelen […]
  • je vordering
  • kort even de rechtsgrond (NB: hiermee wijkt het CPO-petitum dus af van de daadwerkelijke beroepspraktijk waar je in een petitum in beginsel geen rechtsgronden opneemt)
  • dwangsom per dag
  • dwangsom, maximum
  • veroordeling in de proceskosten
  • veroordeling in de nakosten