Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Het aanbod

Kenmerken:

vormvrijheid (art. 3:37 lid 1 BW):

Art. 3:37 lid 1 BW:

Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.

herroepelijk aanbod (art. 6:219 lid 1 BW):

vóór aanvaarding kan het aanbod normaal gesproken nog worden herroepen, maar let op de uitzonderingen onder “tenzij” die het tot een onherroepelijk aanbod maken.

Art. 6:219 lid 1 BW:

Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt.

onherroepelijk aanbod:

(1) het aanbod bevatte een termijn voor aanvaarding
(2) een aanvaardingsmededeling is al verzonden
(3) optie (lid 3: een beding waarbij de ene partij zich jegens de ander verbindt om een overeenkomst te sluiten wanneer die ander dat wil)
(4) wanneer dit uit overeenkomst of gewoonte voortvloeit

Art. 6:219 BW:

1. Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt.

2. De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.

3. Een beding waarbij één der partijen zich verbindt om, indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten, geldt als een onherroepelijk aanbod.

bindend aanbod:

bevat alle essentiële elementen van de te sluiten overeenkomst. Is dat niet het geval, dan gaat het om een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Zie ook het begrip “uitnodiging om in onderhandeling te treden” (Hofland/Hennis-arrest).

vrijblijvend aanbod (art. 6:219 lid 2 BW):

in beginsel een normaal, dus bindend aanbod; herroeping is echter mogelijk direct ná de aanvaarding.

Art. 6:219 lid 2 BW:

De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog direct na de aanvaarding plaatsvinden.

verval van aanbod (art. 6:221 BW, 6:225 BW):

(1) door verwerping
(2) door tijdsverloop
(3) door afwijkende aanvaarding (zie ook het volgende lesonderdeel)

Art. 6:221 BW:

1. Een mondeling aanbod vervalt, wanneer het niet onmiddellijk wordt aanvaard, een schriftelijk aanbod, wanneer het niet binnen een redelijke tijd wordt aanvaard.

2. Een aanbod vervalt, doordat het wordt verworpen.
Art. 6:225 BW:

1. Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke.

2. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij de aanbieder onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.

3. Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Openbaar vs. bijzonder aanbod

Een openbaar aanbod is publiekelijk en niet gericht tot een bepaald persoon. De eerste acceptant bij een openbaar aanbod wordt de wederpartij binnen de overeenkomst.

Een bijzonder aanbod is wél gericht tot een bepaald persoon en is in zoverre dus het tegenovergestelde van een openbaar aanbod.