Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Gevolgen van schuldeisersverzuim

  • de crediteur verliest zijn recht op nakoming
  • het ontstaan van schuldeisersverzuim brengt mee dat een eventueel reeds bestaand debiteursverzuim eindigt (art. 6:61 BW)
Art. 6:61 BW:

1. Verzuim van de schuldeiser maakt een einde aan verzuim van de schuldenaar.

2. Zolang de schuldeiser in verzuim is, kan de schuldenaar niet in verzuim geraken.
  • de crediteur is niet bevoegd tot opschorting van de eigen prestatieplicht (en moet dus gewoon nakomen)
  • de crediteur heeft geen recht op schadevergoeding vanaf het moment van het crediteursverzuim
  • de crediteur kan geen ontbinding van de overeenkomst vorderen
  • de crediteur is niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen (art. 6:62 BW)
Art. 6:62 BW:

Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen.
  • de debiteur verkrijgt de bevoegdheid om van de rechter te vorderen dat deze hem zal bevrijden van zijn prestatieplicht. Deze plicht vervalt dus niet van rechtswege (art. 6:60 BW). Overigens zal de crediteur die weigert mee te werken aan de nakoming door de debiteur, veelal ook wel de eigen plicht tot contrapresteren niet nakomen, als gevolg waarvan de ander bevoegd wordt om de overeenkomst te ontbinden (ook buitengerechtelijk)
  • de debiteur krijgt recht op vergoeding van de door het crediteursverzuim veroorzaakte redelijke kosten (art. 6:63 BW)
Art. 6:63 BW:

De schuldenaar heeft, binnen de grenzen der redelijkheid, recht op vergoeding van de kosten, gevallen op een aanbod of een inbewaringstelling als bedoeld in de artikelen 66-70 of op andere wijze als gevolg van het verzuim gemaakt.
  • de debiteur wordt bevoegd om soortzaken eenzijdig te individualiseren ter beperking van zijn risico (art. 6:65 BW), en hij kan hetgeen hij aan de crediteur verschuldigd is in bewaring doen stellen (bij geld door consignatie, en verder door aanstelling van een professioneel bewaarder; art. 6:66-6:71 BW)
Art. 6:65 BW:

Wanneer bij een verbintenis tot aflevering van soortzaken de schuldenaar bepaalde, aan de verbintenis beantwoordende zaken voor de aflevering heeft aangewezen en de schuldeiser daarvan heeft verwittigd, dan is hij in geval van verzuim van de schuldeiser nog slechts tot aflevering van deze zaken verplicht. Hij blijft echter bevoegd tot aflevering van andere zaken die aan de verbintenis beantwoorden.
Art. 6:66 BW:

Strekt de verbintenis tot betaling van een geldsom of tot aflevering van een zaak, dan is in geval van verzuim van de schuldeiser de schuldenaar bevoegd het verschuldigde ten behoeve van de schuldeiser in bewaring te stellen.
  • de crediteur is bevoegd om zijn verzuim te zuiveren.