Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Derdenbescherming

Het vereiste van beschikkingsbevoegdheid in art. 3:84 BW levert voor een verkrijger nog wel eens moeilijkheden op. Immers, bij vorderingen op naam en bij registergoederen is de kans dat men van een beschikkingsonbevoegde verkreeg nog niet zo heel groot, maar bij verkrijging van roerende zaken, die geleverd worden door verschaffing van het bezit, is de kans groter dat men van een onbevoegde verkrijgt.

Art. 3:84 lid 1 BW:

Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.

In het BW zijn meerdere regels ter bescherming van verkrijgende derden opgenomen. Die regels bieden bescherming tegen de gevolgen van beschikkingsonbevoegdheid van de rechtsvoorganger.

Deze regels worden in de hierna volgende onderdelen besproken.