Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

De leveringsformaliteit

De leveringsformaliteit verschilt naar gelang van het over te dragen goed. Bij levering van roerende zaken spreekt men veelal van leveringshandeling in plaats van leveringsformaliteit.

Onroerende zaken (3:89 BW)

  • notariële transportakte, en
  • inschrijving in de openbare registers.
Art. 3:89 lid 1 BW:

De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven.

NB: zie art. 3:89 lid 4 voor andere registergoederen.

Art. 3:89 lid 4 BW:

Het in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de levering, vereist voor de overdracht van andere registergoederen.

Roerende zaken / niet-registergoederen (art. 3:90 BW e.v.)

  • verschaffing van het bezit (art. 3:113-115 BW),
Art. 3:113 BW:

1. Men neemt een goed in bezit door zich daarover de feitelijke macht te verschaffen.

2. Wanneer een goed in het bezit van een ander is, zijn enkele op zichzelf staande machtsuitoefeningen voor een inbezitneming onvoldoende.
Art. 3:114 BW:

Een bezitter draagt zijn bezit over door de verkrijger in staat te stellen die macht uit te oefenen, die hij zelf over het goed kon uitoefenen.
Art. 3:115 BW:

Voor de overdracht van het bezit is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende:

a. wanneer de vervreemder de zaak bezit en hij haar krachtens een bij de levering gemaakt beding voortaan voor de verkrijger houdt;

b. wanneer de verkrijger houder van de zaak voor de vervreemder was;

c. wanneer een derde voor de vervreemder de zaak hield, en haar na de overdracht voor de ontvanger houdt. In dit geval gaat het bezit niet over voordat de derde de overdracht heeft erkend, dan wel de vervreemder of de verkrijger de overdracht aan hem heeft medegedeeld.
  • óf: akte (in het (uitzonderlijke) geval dat de zaak niet in de macht van de vervreemder is) (art. 3:95 BW)
Art. 3:95 BW:

Buiten de in de artikelen 89-94 geregelde gevallen en behoudens het in de artikelen 96 en 98 bepaalde, worden goederen geleverd door een daartoe bestemde akte.

Order- of toonderpapieren (art. 3:93 BW)

  • levering van het papier als ware het een roerende zaak
Art. 3:93 BW:

De levering, vereist voor de overdracht van een recht aan toonder waarvan het toonderpapier in de macht van de vervreemder is, geschiedt door de levering van dit papier op de wijze en met de gevolgen als aangegeven in de artikelen 90, 91 en 92. Voor overdracht van een recht aan order, waarvan het orderpapier in de macht van de vervreemder is, geldt hetzelfde, met dien verstande dat voor de levering tevens endossement vereist is.

Vorderingsrechten op naam (art. 3:94 BW): cessie

  • akte (authentiek of onderhands), én
  • mededeling aan de debitor cessus
Art. 3:94 lid 1 BW:

Buiten de in het vorige artikel geregelde gevallen worden tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger.

Beperkte rechten (art. 3:98 BW)

  • vestiging, overdracht en afstand overeenkomstig de regels die gelden voor overdracht van het goed waarop het beperkte recht rust
Art. 3:98 BW:

Tenzij de wet anders bepaalt, vindt al hetgeen in deze afdeling omtrent de overdracht van een goed is bepaald, overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed.

Opmerkingen:

Levering van eigendom van roerende zaken gaat als boven vermeld door verschaffing van het bezit! Daarnaast moet natuurlijk steeds zijn voldaan aan de overige vereisten van art. 3:84 BW: titel en beschikkingsbevoegdheid.

Als vermeld in het onderdeel over bezit, kan een houder niet het bezit verschaffen door middel van een levering per constitutum possessorium.

NB: Een bezitter kan wél c.p. leveren, maar op grond van art. 3:90 lid 2 wordt een dergelijke levering gerelativeerd. Weliswaar is de c.p.-levering geldig, maar hij werkt niet ten opzichte van een derde met een ouder recht op de zaak.

Art. 3:90 lid 2 BW:

Blijft de zaak na de levering in handen van de vervreemder, dan werkt de levering tegenover een derde die een ouder recht op de zaak heeft, eerst vanaf het tijdstip dat de zaak in handen van de verkrijger is gekomen, tenzij de oudere gerechtigde met vervreemding heeft ingestemd.

De verkrijger door middel van een c.p.-levering kan zich dus jegens een dergelijke derde niet beroepen op het feit dat aan hem werd geleverd en derhalve is in zo’n geval niet voldaan aan de vereisten van art. 3:84 BW, zodat de verkrijger zich niet op eigendomsoverdracht kan beroepen. De derde zal dus revindiceren (art. 5:2 BW).

Art. 5:2 BW:

De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen.