Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Betaling door derden

Betaling door een derde werkt bevrijdend, indien de derde handelde tot kwijting van de debiteur (art. 6:30 BW).

Art. 6:30 BW:

Een verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich daartegen verzet.

Niet vereist is dat de derde enig belang had bij de betaling.

Indien de derde evenwel handelde ter kwijting van een eigen (vermeende) schuld, vindt geen bevrijding van de debiteur plaats. De derde kan de prestatie dan als onverschuldigd betaald terugvorderen.

Een verbintenis kan door een derde niet worden nagekomen indien de inhoud of de strekking van de verplichting zich daartegen verzet (zoals bij persoonlijk te verrichten prestaties).