Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Bedrijfsmatig gebruik

Bij de artikelen art. 6:173 BW (aansprakelijkheid voor bezitters van roerende zaken), art. 6:174 BW (aansprakelijkheid voor bezitters van opstallen) en art. 6:179 BW (aansprakelijkheid voor bezitters van dieren) geldt dat, indien de gebrekkige roerende zaak, het opstal of het dier in de uitoefening van een bedrijf wordt gebruikt, de risicoaansprakelijkheid rust op die bedrijfsmatige gebruiker in plaats van de bezitter (art. 6:181 BW).

Art. 6:181 BW:

1. Worden de in de artikelen 173, 174 en 179 bedoelde zaken, opstallen of dieren gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid uit de artikelen 173 lid 1, 174 lid 1 en lid 2, eerste zin, en 179 op degene die dit bedrijf uitoefent, tenzij het een opstal betreft en het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf in verband staat.

2. Wanneer de zaken, opstallen of dieren in de uitoefening van een bedrijf worden gebruikt door ze ter beschikking te stellen voor gebruik in de uitoefening van het bedrijf van een ander, dan wordt die ander als de uit hoofde van het vorige lid aansprakelijke persoon aangemerkt.

3. Wanneer een stof als bedoeld in artikel 175 in de uitoefening van een bedrijf wordt gebruikt door deze stof ter beschikking te stellen voor gebruik in de uitoefening van het beroep of bedrijf van een ander, wordt die ander als de uit hoofde van artikel 175 lid 1 aansprakelijke persoon aangemerkt.