de googelende rechter arrest HR 9-9-2011 uitleg samenvatting uittreksel ECLI NL HR 2011 BR1654 hoor wederhoor fair trial partijautonomie 19 Rv 24 149 6 EVRM

De googelende rechter

HR 9 september 2011, NJ 2011, 409
ECLI:NL:HR:2011:BR1654