Ontvanger Hamm arrest samenvatting uitleg LLM Legal ECLI NL HR 1997 ZC2419 faillisement onverschuldigde betaling onmiskenbare vergissing

Ontvanger/Hamm q.q.

HR 5 september 1997, NJ 1998, 437
ECLI:NL:HR:1997:ZC2419