Taxibus-arrest

HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240

ECLI:NL:HR:2002:AD5356

Het Taxibus-arrest ziet op enkel shockschade, en dus niet op affectieschade.

Het veroorzaken van een ernstig ongeval door overtreding van een verkeers- of veiligheidsnorm leidt niet alleen tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad jegens het slachtoffer, maar ook jegens degene bij wie door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie daarna met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht. Een aanvullend criterium is dat deze schok moet leiden tot aantoonbaar geestelijk letsel (aantoonbaar door bijv. een medische diagnose van een psychiater; het moet gaan om een in de psychiatrie erkend ziektebeeld). Dit zal zich met name voordoen indien de getroffene in een nauwe affectieve relatie staat tot het slachtoffer, en deze daarbij is overleden of gewond is geraakt.

De schade komt voor vergoeding in aanmerking als immateriële schade, zoals bedoeld in art. 6:101 lid 1 aanhef en onder b BW (“op overige wijze”).

Art. 6:101 lid 1 BW luidt:

Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.

Eisen aansprakelijkheid en immateriële schadevergoeding bij shockschade

  • ernstig ongeval
  • door overtreding verkeers- of veiligheidsnorm
  • getroffene, anders dan slachtoffer zelf, in een nauwe affectieve relatie tot het slachtoffer
  • slachtoffer is overleden of gewond geraakt
  • getroffene heeft het ongeval waargenomen of is direct daarna met de ernstige gevolgen daarvan geconfronteerd
  • dat heeft geleid tot een hevige emotionele schok
  • getroffene heeft daardoor aantoonbaar geestelijk letsel opgelopen (diagnose van in de psychiatrie erkend ziektebeeld)

Deel dit arrest