Gerritse/HAS

HR 17 september 1993, NJ 1994/193 (Gerritse/HAS)

ECLI:NL:HR:1993:ZC1059

Objectieve uitleg van overeenkomsten (CAO-norm).

Omdat een cao de rechtspositie van derden beïnvloedt (i.c. werknemers) die niet bij de totstandkoming van de cao zijn betrokken, wordt jegens deze werknemers doorgaans uitgegaan van een strikt objectieve uitlegmethode.

Deze ‘derden’ (werknemers en werkgevers) kunnen zich slechts baseren op objectieve, voor een ieder kenbare, gegevens zoals:

  • de elders in de cao gebruikte formuleringen,
  • de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen van een bepaalde uitleg, en
  • de bedoeling van de contracterende partijen voor zover zulks blijkt uit de tekst en de voor derden kenbare toelichting op de cao.

De reden voor deze objectivering in de uitleg is gelegen in het feit dat individuele werknemers (en veelal ook de werkgevers) niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de cao, zodat voor hen de subjectieve bedoeling van de contracterende (i.c. de sociale partners) niet bekend is.

Deel dit arrest