Algemene voorwaarden

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten gesloten tussen enerzijds LLM Legal VOF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 70514917 (hierna te noemen: LLM Legal), en anderzijds haar opdrachtgever waarbij LLM Legal en/of alle aan haar gelieerde ondernemingen goederen en/of diensten, van welke aard dan ook, aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk c.q. elektronisch zijn overeengekomen.

1.2        Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar LLM Legal moeten daaronder mede de docenten worden begrepen die in opdracht of in loondienst van LLM Legal werkzaamheden voor en/of namens LLM Legal uitvoeren, alsmede andere betrokkenen die door LLM Legal zijn aangewezen als bevoegd om namens LLM Legal naar buiten te treden en/of LLM Legal te vertegenwoordigen bij het verrichten van rechtshandelingen.

1.3        Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en LLM Legal hebben eerst kracht van werking nadat de aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van LLM Legal door LLM Legal schriftelijk c.q. elektronisch is bevestigd.

1.4        Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze door LLM Legal uitdrukkelijk en schriftelijk c.q. elektronisch zijn aanvaard.

1.5        Op eerste verzoek worden deze algemene voorwaarden van LLM Legal kosteloos toegezonden voor zover deze algemene voorwaarden al niet reeds voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld.

1.6        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LLM Legal en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.7        De door LLM Legal aangeboden diensten zijn, tenzij schriftelijk c.q. langs elektronische weg anders overeengekomen, gelegen in het verzorgen van cursussen en trainingen, zulks ofwel online via de digitale leeromgeving van LLM Legal (www.llmlegal.nl) ofwel offline op een overeengekomen cursuslocatie, en het geven van bijlessen en tentamentrainingen in groepsverband of privéverband, eveneens ofwel online via de digitale leeromgeving van LLM Legal (www.llmlegal.nl) ofwel offline op een overeengekomen cursuslocatie.

2. Duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1        De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, na afloop van de in de overeenkomst genoemde cursusdatum en/of data.

2.2        LLM Legal en de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke c.q. elektronische kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:

  • De nalatige partij, na schriftelijk c.q. elektronisch in gebreke te zijn gesteld, in verzuim blijft één of meerdere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. Partijen staan elkaar een periode voor het herstellen van het gebrek of verzuim toe van veertien kalenderdagen.
  • Een van de contractpartijen (voorlopige) surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is verklaard dan wel op hem of haar de WSNP van toepassing is verklaard.
  • Een contractpartij in staat van overname of fusie is.
  • Er sprake is van overmacht waarbij van partijen, of een der partijen, naar redelijkheid en billijkheid, niet kan worden gevergd, dat deze de overeenkomst voortzet.

2.3        Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of te kennen geeft daaraan niet te zullen voldoen, behoudt LLM Legal zich het recht voor de opdracht tussentijds te beëindigen. De betalingsverplichting naar LLM Legal blijft onverminderd in stand.

2.4        Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

2.5        Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke c.q. elektronische opzegging worden beëindigd tegen 31 december van het lopende jaar, zulks met inachtneming van een opzegtermijn. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen geldt een opzegtermijn van drie maanden. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2.6        LLM Legal zal wegens beëindiging in de hiervoor genoemde gevallen nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2.7        Een aankondiging van beëindiging als bedoeld in de artikelen 2.2 en 2.4 dient per aangetekende post of bij deurwaardersexploot te geschieden.

3. Cursussen

3.1        Bij annulering door de opdrachtgever (om welke reden dan ook) van deelname aan een cursus geldt de volgende regeling:

  1. 100% van het cursusgeld dient te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 7 kalenderdagen voor de cursus plaatsvindt;
  2. 50% van het cursusgeld dient te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 14 kalenderdagen voor de cursus plaatsvindt;
  3. 25% van het cursusgeld dient te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 21 kalenderdagen voor de cursus plaatsvindt.
  4. Indien tussen het moment van de annulering en de datum van de geannuleerde cursus (bij meerdaagse cursussen geldt de datum van de eerste cursusdag) tenminste 21 kalenderdagen zit, kan de annulering kosteloos geschieden.

3.2        Elke annulering dient schriftelijk c.q. langs elektronische weg te worden gedaan bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.

3.3        In overleg met, en na toestemming van LLM Legal, is het mogelijk dat een aangemelde cursist zich door een ander laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen.

3.4        Het cursusgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen.

3.5        Het zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke c.q. elektronische toestemming van LLM Legal kopiëren en/of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen maakt de opdrachtgever schadeplichtig.

3.6        Het is ter beoordeling van LLM Legal of zij gevolg geeft aan een verzoek tot toezending van cursusmateriaal zonder dat deelname mogelijk is (gebleken).

3.7        In geval van ziekte is uitgangspunt dat de cursist het volledige cursusgeld is verschuldigd. Bij herplanning in overleg met LLM Legal zal een bedrag van € 100,- exclusief omzetbelasting in rekening worden gebracht.

3.8        In geval van ziekte van een docent zal in overleg met de contractspartij/cursisten een nieuwe cursusdatum worden gepland. Een verplaatsing van de cursus als in dit artikellid bedoeld, brengt voor LLM Legal geen verplichting tot vergoeding van enigerlei schade met zich mee.

3.9        Voor inschrijvingen op cursussen en/of webinars op open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze bedenktermijn kan de cursist zich kosteloos afmelden. Deze regeling gaat boven de annuleringsregeling in art. 3.1 van deze algemene voorwaarden voor zover deze daarmee in strijd zou komen.

4. Bijlessen en tentamentrainingen

4.1        LLM Legal streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van het door haar geboden onderwijs op basis van een inspanningsverbintenis. Er wordt geen specifiek eindresultaat gegarandeerd als resultaatsverplichting.

4.2        LLM Legal en haar docenten werken nooit op no cure no pay-basis.

4.3        Van het bepaalde in 4.1 en 4.2 wordt onder geen enkele omstandigheid afgeweken.

4.4        Indien de opdrachtgever een bijles, training of andere afspraak binnen 48 uur van tevoren afzegt, blijft de opdrachtgever het volledige cursusgeld aan LLM Legal verschuldigd. Dit geldt ook in geval van ziekte, tenzij een doktersattest wordt aangeleverd. In dat geval geldt een termijn van 24 uur in plaats van 48 uur.

4.5        Van het bepaalde onder 4.4 wordt door LLM Legal uitsluitend afgeweken na overlegging van een verifieerbare schriftelijke doktersverklaring door de opdrachtgever aan LLM Legal waaruit omstandigheden blijken aan de zijde van de opdrachtgever die evident op overmacht wijzen, zulks ter beoordeling van LLM Legal.

4.6        Indien de opdrachtgever te laat komt op een bijles, training of andere afspraak, is dit voor eigen risico van de opdrachtgever en is ook over het gemiste deel van de desbetreffende afspraak het cursusgeld verschuldigd. Hiervan wordt niet afgeweken bij overmacht (zoals verkeersdrukte onderweg of andere oorzaken; het is aan de opdrachtgever om zelf op zulke omstandigheden te anticiperen).

4.7        Indien de opdrachtgever te laat of geheel niet verschijnt c.q. online komt op een telefonische of elektronische afspraak (bijvoorbeeld via Skype, een webinar, of anderszins), geldt hetzelfde als bepaald onder 4.5 en 4.6, met de kanttekening dat bijvoorbeeld ook problemen met hardware, software, of de internetverbinding geen aanleiding geven voor kwijtschelding van het desbetreffende cursusgeld.

4.8        Indien er sprake is van een afspraak langs elektronische weg (bijvoorbeeld via Skype) en er treden softwareproblemen op (waaronder ook de plug-ins worden gerekend die door LLM Legal worden verstrekt via een hyperlink om contact te kunnen hebben via Skype) die een doeltreffende sessie verhinderen of vertragen, wordt de afspraak telefonisch c.q. met een geluidsverbinding voortgezet en blijft alsdan het cursusgeld verschuldigd.

4.9        Telefonisch contact met LLM Legal en haar medewerkers en opdrachtnemers voltrekt zich in beginsel op werkdagen tijdens reguliere kantooruren via de vaste landlijn van LLM Legal.

4.10        Vakinhoudelijke vragen die telefonisch, e-mail of anderszins worden gesteld buiten de afgesproken contacturen om, vallen onder een uurtarief van € 195,00 per uur exclusief btw indien geen btw-vrijstelling van kracht mocht zijn. Dit geldt niet voor korte vragen van louter organisatorische aard (bijvoorbeeld om afspraken te bevestigen, het inwinnen van inlichtingen over de cursuslocatie, en dergelijke).

4.11        Alle gedragingen door de opdrachtgever die LLM Legal tot de conclusie nopen dat die dienstverlening niet in redelijkheid kan worden voortgezet, leveren aan LLM Legal grond op tot directe beëindiging van de overeenkomst. Vanaf dat moment vervallen alle verdere verplichtingen aan de zijde van LLM Legal en blijft de opdrachtgever het overeengekomen cursusgeld verschuldigd. Het verschuldigde cursusgeld is meteen opeisbaar nadat de opdrachtgever daarvan met redenen omkleed schriftelijk c.q. elektronisch in kennis is gesteld.

4.12        Uitgangspunt is steeds dat de opdrachtgever het lesgeld voorafgaand aan iedere te volgen les aan LLM Legal verschuldigd is. Hiervan kan alleen worden afgeweken na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de zijde van LLM Legal langs schriftelijke c.q. elektronische weg. Is een les niet vooraf volledig betaald en is niet (op de in de vorige volzin bedoelde wijze) afgeweken van het uitgangspunt dat het lesgeld vooraf volledig moet zijn voldaan aan LLM Legal, dan behoudt LLM Legal zich het recht voor om de les niet te laten doorgaan en blijft opdrachtgever alsdan niettemin het volledige lesgeld aan LLM Legal verschuldigd.

5. Tarieven

5.1        Alle door LLM Legal aangegeven tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting waar geen vrijstelling geldt, alsmede de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2        Overige kosten zullen uitsluitend in overleg met opdrachtgever worden gemaakt en op basis van declaraties worden gefactureerd.

5.3        Aanpassingen van de in de opdrachtbevestiging c.q. het contract genoemde tarieven als gevolg van wijzigingen in de werkopdracht, zullen slechts plaatsvinden na overleg tussen beide contractspartijen.

5.4        Het tarief kan door LLM Legal tijdens de looptijd van de opdracht tussen opdrachtgever en LLM Legal worden aangepast indien algemeen geldende overheidsmaatregelen en/of wijzigingen in sociale lasten daartoe aanleiding geven.

5.5        LLM Legal is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

5.6        Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door LLM Legal kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 6.3, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van LLM Legal genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

6. Facturatie

6.1        Facturatie van cursussen vindt in beginsel ruim één week voorafgaand aan de schriftelijk c.q. elektronisch overeengekomen eerste cursusdag plaats.

6.2        Facturatie van bijlessen en (tentamen)trainingen vindt in beginsel ruim 48 uur voor de schriftelijk c.q. elektronisch overeengekomen eerste contacturen plaats. Het uitgangspunt is steeds het bepaalde in artikel 4.12 van deze algemene voorwaarden, te weten dat het lesgeld (tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke c.q. elektronische instemming van de zijde van LLM Legal) voorafgaand aan iedere te volgen les in zijn geheel moet zijn voldaan. Mocht de lesduur afwijken van hetgeen vooraf was afgesproken, wordt dit in onderling overleg en na schriftelijke c.q. elektronische bevestiging daarvan door LLM Legal verrekend conform het uurtarief van € 135,00 (excl. btw voor zover geen btw-vrijstelling van toepassing mocht zijn).

6.3        Facturatie van overige diensten vindt in beginsel een week voordat de dienst wordt geleverd plaats, tenzij schriftelijk c.q. elektronisch voorafgaand aan de levering anders is overeengekomen.

6.4        Eventuele restitutie van cursusgelden of andere bedragen door LLM Legal aan de opdrachtgever vindt steeds plaats binnen een termijn van dertig dagen na het opeisbaar worden daarvan.

7. Betaling

7.1        Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

7.2        Opdrachtgever heeft geen recht tot verrekening, compensatie hoe ook genaamd, van diens facturen en/of (beweerdelijke) vorderingen, met de facturen van LLM Legal.

7.3        Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn (volledig) betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente vermeerderd met twee (2) procent verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Van het aldus tot stand gekomen bedrag wordt de hoogte bepaald op minimaal 15% van het in totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 500 exclusief btw indien geen btw-vrijstelling van kracht is.

7.4        Voor zover de dienstverlening van LLM Legal bestaat uit het verzorgen van een cursus, kan LLM Legal steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen; zulks onder meer, en niet uitputtend, als daartoe gegronde aanleiding bestaat omdat zich een met art. 6:80 lid 1 aanhef en sub c BW vergelijkbare situatie voordoet.

8. Vertrouwelijke informatie

8.1        Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

9. Voorbehoud van eigendom en rechten

9.1        Van auteursrechtelijk beschermde werken die in opdracht van LLM Legal zijn vervaardigd, komt het auteursrecht toe aan LLM Legal tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2        Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

10. Leveringstermijnen

10.1        Alle door LLM Legal genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan LLM Legal schriftelijk bekend zijn gemaakt en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

10.2        De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt LLM Legal niet in verzuim. LLM Legal is niet gebonden aan termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen c.q. komende omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen LLM Legal en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

11. Aansprakelijkheid

11.1        Opdrachtgever vrijwaart LLM Legal voor elke aansprakelijkheid die (inclusief kosten van rechtsbijstand) direct of indirect voortvloeien uit schade en/of verlies die medewerkers c.q. opdrachtnemers van LLM Legal toebrengen aan opdrachtgever en/of derden, mits deze schade en/of verlies niet is veroorzaakt door aantoonbare opzet of grove schuld.

11.2        De eventueel in verband met aantoonbare opzet of grove nalatigheid door LLM Legal te betalen schadevergoeding is beperkt tot 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door LLM Legal aan opdrachtgever gefactureerde bedragen (exclusief BTW indien geen btw-vrijstelling van kracht is). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens aantoonbare opzet of grove nalatigheid in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW indien geen btw-vrijstelling van kracht is) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van LLM Legal in de periode van zes maanden voorafgaande aan het voorval.

11.3        Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één week na het ontstaan daarvan bij aangetekende brief bij LLM Legal heeft gemeld. Bij gebreke daarvan komt elk recht op schadevergoeding te vervallen.

11.4        Opdrachtgever vrijwaart LLM Legal voor alle schade die LLM Legal mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die verband houden met de door LLM Legal aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten.

11.5        Het in dit artikel bepaalde, geldt tevens ten behoeve van werknemers van LLM Legal en eventuele derden die LLM Legal bij de levering van producten en/of verlening van diensten inschakelt of laat inschakelen.

12. Wijziging en meerwerk

12.1        Indien LLM Legal op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties (zijnde meerwerk) door opdrachtgever aan LLM Legal worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LLM Legal. LLM Legal is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

12.2        Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 12.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LLM Legal, kunnen worden beïnvloed.

12.3        Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal LLM Legal opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

13. Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1        De overeenkomsten tussen LLM Legal en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

13.2        Van geschillen welke tussen LLM Legal en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door LLM Legal met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, kan (mede) kennis worden genomen door de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.3        Bij geschillen over financiën, het aantal te rekenen uren, of anderszins, is de administratie zoals bijgehouden door LLM Legal in bewijsrechtelijke zin bepalend.

13.4        De door LLM Legal gevoerde administratie (uren, financieel, en anderszins) heeft dwingende bewijskracht.

Deel dit bericht